Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

NightProwler
2704 6ade 500
Budapest
NightProwler
NightProwler
3516 8680
Reposted fromcalifornia-love california-love
NightProwler
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaIriss Iriss
NightProwler
Reposted fromnaturalismus naturalismus viaIriss Iriss
NightProwler
Ty jesteś na wszystko.
Na smutne dni.
Na szczęśliwe dni.
Na zawsze.
— On, 12.04.15
NightProwler
1452 20d6
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
NightProwler
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdurmik durmik viacoconutmousse coconutmousse
NightProwler
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle

February 05 2015

NightProwler
NightProwler
wanna chat?
Reposted fromcats cats viacoeurdecaffe coeurdecaffe

January 25 2015

NightProwler
5040 0e3e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialegohouse legohouse
NightProwler
NightProwler
3010 f978
Reposted fromasparagus asparagus viain-flagranti in-flagranti
4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viacoconutmousse coconutmousse
NightProwler
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Reposted fromconfusion confusion viacoconutmousse coconutmousse
NightProwler
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto.
— tak.
Reposted fromojkomena ojkomena viacoconutmousse coconutmousse
NightProwler
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viacoconutmousse coconutmousse
NightProwler
Właśnie wstawiłam pranie i coś mi podpowiada, że sama się też dziś wstawię.
NightProwler
3002 9a7a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl